Gstebuch

Guestbook
Zur Zeit sind 217015 Eintrge im Gstebuch
Ins Gstebuch eintragen

Zurck 1 ... 35105 35106 35107 35108 35109 35110 35111 35112 35113 35114 ... 36170 Weiter

Petscossy folly@yahoo.com http://vitalbookmarks.com/story.php?title=outsource-the-medical-transcription-jobs
22.05.2012 | 17:55
with small pox all over the news how dreadful can it be really, could it be like what thewy showed internal

http://www.hidedaddy.com/story.php?title=tips-about-locating-the-best-training-for-medical-transcr
iption- - Medical Jobs

http://social-bookmark.info/user/history/3guwbza/
http://murasu.in/story.php?title=who-handles-online-med
ical-transcription-jobs
http://mouvement.tv/story.php?title=are-medical-transcription-jobs-in-the-home-the-
answer-to-your-problems
http://piculu.com/news/medical-transcription-jobs-an-introduction/
http://splindid
mendax.com/story.php?title=outsource-the-medical-transcription-jo
http://espalhei.com/story.php?title=medical-transcription-jobs-in-the-home-what-you-ought-to-know
http://digg.articleaof.co.cc/story.php?title=meeting-my-goals-with-medical-transcription-jobs
http://1president.com/user/history/8fwpsup/
http://www.bookmarks.wedigg.co.uk/user/history/8vbnftm/
http://violetvampyre.com/story.php?title=motivation-for-work-from-home-medical-transcription-j
o

sereIntendrep onan@orozwoju.pl http://www.sprzatanina.pl 22.05.2012 | 17:48
Najstarsz¹ form¹ domów s¹ jaskinie (paleolit), sza³asy, ziemianki (mezolit). Pierwsze domy by³y jednoizbowe (neolit), w epoce br¹zu i ¿elaza wystêpuj¹ ju¿ trzyizbowe (Biskupin). Wznoszono je z ga³êzi oblepianych glin¹, drewna i kamienia. W okresie staro¿ytnym w Egipcie, Mezopotamii budowano domy z cegie³ rêcznie lepionych z gliny i suszonych na s³oñcu. By³y to budynki wieloizbowe, czêsto z dziedziñcem wewnêtrznym, wtedy pojawi³y siê te¿ budynki piêtrowe. W Europie, wykszta³ci³ siê dom grecki i dom rzymski. Wraz z upadkiem cesarstwa rzymskiego nast¹pi³o za³amanie rozwoju budownictwa. Tradycje domu rzymskiego kontynuowa³a architektura islamu.
W Europie chrzecijañskiej, w okresie wczesnego redniowiecza funkcjê domów pe³ni³y warowne zamki i drewniane chaty budowane na terenie grodów i podgrodzi albo jako rozproszone (wie), na terenach chronionych w sposób naturalny np. w lesie. W miastach w wieku XIII i XIV dom to przewa¿nie budynek o drewnianej konstrukcji szkieletowej, które zaczêto zastêpowaæ budynkami o cianach murowanych (budynki w konstrukcji "muru pruskiego" wznoszono jeszcze na pocz¹tku XX w.). W okresie gotyku w budownictwie miejskim zaczêto wznosiæ najczêciej dwu-, trzypiêtrowe kamienice szczytowe. Parter przeznaczony by³ na warsztaty rzemielnicze i sklepiki, piêtro s³u¿y³o jako czêæ mieszkalna, a na poddaszu by³y magazyny. Pocz¹wszy od renesansu, miejskie kamienice zyskuj¹ szersze, bogato zdobione fasady z wiêkszymi oknami, wzrasta liczba pomieszczeñ, wewn¹trz budowane s¹ arkadowe dziedziñce. Wystêpuj¹ tak¿e kamienice z podcieniami i dachy z attykami. Ten typ budownictwa w okresie baroku zacz¹³ pe³niæ równie¿ funkcjê miejskich rezydencji przedstawicieli najwy¿szych warstw spo³ecznych. Kamienice upodobni³y siê do miejskich pa³aców.
Na terenach wiejskich zabudowa warowna przeobrazi³a siê w pa³ace i dworki szlacheckie.
Budownictwo jednorodzinne wykszta³ci³o siê w Anglii w XVII w. Kamienice czynszowe pojawi³y siê na pocz¹tku XVIII w. w miastach Anglii i Francji (pierwsze domy czynszowe znano ju¿ w czasach staro¿ytnych w Grecji i w Rzymie insula). W czasach dzisiejszych funkcjê domów pe³ni¹ budynki wielorodzinne (bloki mieszkalne, kamienice) i jednorodzinne.
Domy wspó³czesne<edytuj>
<a href=http://www.ogar.com.pl/technologie/sitodruk>nadruki</a>
Budynki wielorodzinne: Le Corbusier propagowa³ ideê masowego budownictwa mieszkalnego. Jego projekty zabudowy miast opiera³y siê na wyodrêbnieniu funkcji mieszkalnej, wypoczynkowej i sfer pracy (biura, zak³ady przemys³owe). Domy jednakowe wie¿owce, pozbawione ozdób, o geometrycznych kszta³tach, sytuowane w pobli¿u parków, przeznaczone by³y dla setek i tysiêcy osób. Z tych za³o¿eñ wywodz¹ siê dzisiejsze osiedla realizowane w Polsce od lat szeædziesi¹tych XX w. Od pocz¹tku lat 90. XX wieku, po zmianie systemu gospodarczego, coraz popularniejsze s¹ domy jednorodzinne. W XXI wieku coraz popularniejsze s¹ tak zwane domy kanadyjskie.
Budynki jednorodzinne budowane s¹ na terenach wiejskich i miejskich jako wolno stoj¹ce oraz w zabudowie bliniaczej (dwa domy posiadaj¹ce jedn¹ cianê wspóln¹), szeregowej (szereg budynków o wspólnych cianach bocznych), czasem atrialnej (okrelenie pochodzi od atrium) s¹ to budynki jednorodzinne, np. o rzucie w kszta³cie litery "L" lub "C" z wewnêtrznymi miniogródkami. Na obszarach miast i osiedli podmiejskich tworz¹ czasem samodzielne zespo³y urbanistyczne z w³asnymi sklepami, szko³ami, orodkami zdrowia itp.
Funkcje mieszkalne zaspokajaj¹ tak¿e budynki takie jak hotele, internaty, koszary.
Poza Europ¹ wykszta³ci³y siê tak¿e inne formy budynków mieszkalnych. Podyktowane to by³o innymi warunkami klimatycznymi oraz zró¿nicowan¹ dostêpnoci¹ materia³ów do wznoszenia domów.
Ze wzglêdu na straty ciep³a obecnie budowane domy mo¿na podzieliæ na:
domy konwencjonalne,
domy energooszczêdne,
domy pasywne.
Ze wzglêdu na pobór energii oraz wody domy mo¿emy podzieliæ na:
domy konwencjonalne,
domy autonomiczne, tzn. takie które dziêki instalacji do zbierania wody deszczowej, ogrzewaniu s³onecznemu, w³asnym wytwornicom pr¹du, toaletom kompostuj¹cym i u¿yciu tzw. szarej wody nie wymagaj¹ przy³¹czenia do jakichkolwiek mediów.

envitolotte wilkensnenijeffrey@gmail.com http://bestpaydayloanshere.com/#6574 22.05.2012 | 17:47
[url=http://bestpaydayloanshere.com/#20106]best payday loans[/url] - <a href=http://bestpaydayloanshere.com/#4940>best payday loans</a> , http://bestpaydayloanshere.com/#16632 best payday loans

exxmxxqg boikyifz@qenh.com http://www.windows7ultimatecode.de/ 22.05.2012 | 17:46
woqatxl http://www.windows7ultimatecode.de/ - windows 7 ultimate key cgihspo http://www.windows7ultimatecode.de/ - windows 7 ultimate bqhauhy http://www.windows7ultimatecode.de/ - windows 7 key fehvrpn <a href="http://www.windows7ultimatecode.de/">windows 7</a> qqnsudv <a href="http://www.windows7ultimatecode.de/">windows 7 ultimate</a> ytfdqyg <a href="http://www.windows7ultimatecode.de/">windows 7 ultimate key</a>

vfhfisvu dbuorbfq@pzry.com http://www.office2010serialkey.biz/ 22.05.2012 | 17:42
cljvgaf http://www.office2010serialkey.biz/ - office 2010 key abaxpsa http://www.office2010serialkey.biz/ - office 2010 product key fkinxuj http://www.office2010serialkey.biz/ - ms office 2010 key ekobexu <a href="http://www.office2010serialkey.biz/">office 2010 key</a> zpbpqdc <a href="http://www.office2010serialkey.biz/">ms office 2010 key</a> mdbedcf <a href="http://www.office2010serialkey.biz/">office 2010 product key</a>

Busstuche lo.verpin.eapple@gmail.com http://www.isabelmarant-fr.net 22.05.2012 | 17:25
Many people are in possession of a number of pairs of Asics footwear . But how to maintain these kind of Onitsuka Competition Teeth whitening gel Lyte III? <a href=http://www.isabelmarant-fr.net>isabel marant</a>

Zurck 1 ... 35105 35106 35107 35108 35109 35110 35111 35112 35113 35114 ... 36170 Weiter